CODZIENNIE
Z Zielonej Góry do Cottbus/Niemcy

EXPRESS PLUS NIEMCY

Przesyłki dokumentowe, paczkowe, palety

 • przesyłki z dostawą już w 24h
 • możliwość doręczenia z terminem
 • odbiory przesyłek z zagranicy z dostawą do Polski w 24h
 • przesyłki w standardzie do 3m
 • dostępna usługa pobrania do 2500€
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia do 2500€
 • możliwość neutralizacji przesyłki

EXPRESS PLUS EUROPA

Przesyłki dokumentowe, paczkowe, paletowe

 • przesyłki z dostawą do Europy już w 24h
 • odbiory przesyłek z Europy do Polski już w 24h
 • dostawy i odbiory realizowane m.in Austria, Belgia, Czechy, Dania, Holandia, Luxemburg, Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania
 • dostępna usługa pobrania do 2500€
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia do 2500€
 • możliwość neutralizacji przesyłki

EXPRESS NIEMCY

Przesyłki paczkowe, paletowe, niestandardowe

 • możliwość nadania/odbioru przesyłi do 4m
 • dostępna usługa pobrania do 5.000€
 • dostępna usługa dodatkowego ubezpieczenia do 10.000€
 • dostępna usługa doręczenie DUO (dwóch kierowców)
 • możliwość neutralizacji przesyłki

EXPRESS EUROPA

Przesyłki paczkowe, paletowe, niestandardowe

 • przesyłki w standardzie do 3m długości
 • dostawy paczek i palet m.in do Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoch
 • odbiory przesyłek z Europy z dostawą do Polski
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia przesyłek
 • możliwość neutralizacji przesyłek

EUROPACZKA

Przesylki paczkowe

 • dostawa paczki do 35 kg do krajów Europejskich
 • bardzo korzystne ceny i czasy realizacji
 • paczka w standardzie do 2 m długości
 • dostępna usługa pobrania do 2.5000€
 • możliwe dodatkowe ubezpieczenie do 750€

USŁUGI INDYWIDUALNE

Oferty niestandardowe

 • jazdy dedykowane
 • magazynowanie
 • inne usługi logistyczne
 • komisjonowanie towaru

 • W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi klienta.
  tel. 68 3298280
  email:service@transline-logistik.pl

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez TRANSLINE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Przylep-Solidarności 86b (zwaną dalej „TP”) usług Przewozu Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, Regulamin nie określa zasad świadczenia przez TP usług na rzecz konsumentów.
 • 1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu są uzupełniane postanowieniami obowiązujących Cenników.
 • 1.3. TP świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 • 1.4. TP działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 50, poz. 601) (zwanej dalej „prawo przewozowe”) Konwencję o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzoną w Genewie dnia 19 maja 1956r. (zwanej dalej „konwencją CMR”) oraz konwencję o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzoną w Montrealu dnia 28 maja 1999r. (zwaną dalej „konwencją Montrealską”).

2. Definicje

 • 2.1. Cennik (Cenniki) – dokument, który określa wagę i gabaryty Przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług świadczonych przez TP oraz terminy, w jakich te usługi mogą zostać zrealizowane, a także zawiera inne elementy dotyczące poszczególnych rodzajów usług.
 • 2.2. List przewozowy – dokument stanowiący dowód zawarcia umowy przewozu, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane dotyczące Przewozu.
 • 2.3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2.4. Nadawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która wydaje przesyłkę celem przewozu.
 • 2.5. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest wymienionym przez Zleceniodawcę odbiorcą Przesyłki.
 • 2.6. Przesyłka – rzeczy przyjęte do przewozu i doręczenia na podstawie jednego Zlecenia transportowego lub/i Listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, przy czym termin „Przesyłka” oznacza jedną lub więcej paczek, nadanych w tym samym czasie przez jednego nadawcę do tego samego odbiorcy w ramach tego samego rodzaju usług.
 • 2.7. Paczka – rzecz lub rzeczy umieszczone w pojedynczym opakowaniu.
 • 2.8. Przesyłka kopertowa (dalej „koperta”) – rzecz lub rzeczy umieszczone w kartonowej kopercie firmowej TP.
 • 2.9. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia transportowego – dokument potwierdzający przyjęcie przez TP zlecenia Przewozu Przesyłki, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający potwierdzenie przyjęcia zlecenia danego Przewozu, przy czym Zlecenie transportowe wraz z Potwierdzeniem przyjęcia Zlecenia transportowego stanowi dowód zawarcia umowy przewozu.
 • 2.10. Przesyłka za pobraniem – usługa polegająca na doręczeniu Przesyłki i pobraniu od Odbiorcy określonej na Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym kwoty pieniężnej i przekazanie jej, na określony adres lub wskazane konto bankowe Zleceniodawcy, według zasad określonych w pkt. 15 Regulaminu.
 • 2.11. Przewóz Przesyłek lub Przewóz – świadczone przez TP usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na przewozie i doręczaniu Przesyłek, nie stanowiące usługi wykonywanej w oparciu i zgodnie z ustawą z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 189, poz. 1159 z późn. zmianami), dalej zwaną „Prawo pocztowe”.
 • 2.12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 • 2.13. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca konsumentem, która zleca TP wykonanie usługi przewozowej. Zleceniodawcą może być także Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia pod warunkiem, że pomiędzy TP a tą osobą została zawarta umowa przewozu.
 • 2.14. Zlecenie transportowe – dokument stanowiący dowód zlecenia TP Przewozu Przesyłki, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy, zlecenie złożone za pośrednictwem udostępnionego przez TP programu komputerowego lub inny dokument zawierający dane dotyczące Przewozu, przy czym Zlecenie transportowe wraz z Potwierdzeniem przyjęcia Zlecenia transportowego stanowi dowód zawarcia umowy przewozu.

3. Zakres obowiązywania

 • 3.1. Złożenie Zlecenia transportowego przez Zleceniodawcę stanowi dowód zapoznania się przez Zleceniodawcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz Cenników, a także dowód jego akceptacji treści Regulaminu oraz Cenników.
 • 3.2. Podpisanie Listu przewozowego przez Nadawcę stanowi dowód zapoznania się przez Nadawcę z treścią niniejszego Regulaminu oraz Cenników, a także dowód jego akceptacji treści Regulaminu oraz Cenników.
 • 3.3. Od momentu złożenia Zlecenia transportowego przez Zleceniodawcę lub/i od momentu podpisania Listu przewozowego przez Nadawcę – wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cenników stają się wiążące dla stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.
 • 3.4. Przed złożeniem Zlecenia transportowego Zleceniodawca, a przed podpisaniem Listu przewozowego Nadawca – są zobowiązani do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

4. Wyłączenia z przewozu

 • 4.1. Z przewozu wyłącza się:
  • 4.1.1. rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
  • 4.1.2. gotówkę, czeki, druki akcyzy, papiery wartościowe, kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie, eksponaty, antyki, dzieła sztuki, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, a także określone zgodnie z prawem dokumenty reprezentujące wierzytelności pieniężne, prawa udziałowe w spółkach handlowych, kapitałowych, uprawnienia do rozporządzania towarami powierzonymi pieczy wystawcy dokumentu, zapisy długu na okaziciela niezależnie od tego czy są otrzymane bezpłatnie czy nie oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i pozostałe metale z grupy platynowców;
  • 4.1.3. przesyłki, których przyjęcie lub przyjęcie na określonych warunkach stanowiłoby naruszenie wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych dla operatora publicznego, zgodnie z przepisami Prawa pocztowego;
  • 4.1.4. żywe zwierzęta i rośliny;
  • 4.1.5. zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce;
  • 4.1.6. rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu; produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.), komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem wyrażania przez TP pisemnej zgody na wykonanie takiej usługi, przy czym postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego;
  • 4.1.7. rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości uniemożliwiają wykonywanie usługi transportowej przy użyciu posiadanych przez TP środków i urządzeń transportowych;
  • 4.1.8. rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów prawa, w tym w szczególności materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne, towary chemicznie i biologicznie aktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję, towary ADR;
  • 4.1.9. wyroby tytoniowe;
  • 4.1.10. rzeczy mające na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • 4.1.11. paszporty i dowody osobiste lub inne dokumenty stwierdzające tożsamość;
  • 4.1.12. rzeczy, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki.
 • 4.2. W przypadku przekazania TP przez Nadawcę Przesyłki, która nie spełnia któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów określonych w pkt. 4.1 bez wyraźnej na to zgody TP wyrażonej na piśmie, TP nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich przyczyny lub tytułu, jakie Zleceniodawca, Nadawca, Odbiorca oraz jakakolwiek osoba trzecia może ponieść w związku ze świadczeniem przez TP usług w odniesieniu do takiej Przesyłki i to niezależnie od tego, czy niespełnienie któregokolwiek z ograniczeń lub wymogów spowodowało lub przyczyniło się do powstania tej szkody oraz niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań ze strony TP, jak również niezależnie od jakichkolwiek zaniedbań pracowników, wykonawców lub przedstawicieli TP, z wyjątkiem działania z winy umyślnej. Nadto jeśli TP nie wykona przewozu z przyczyn określonych w niniejszym punkcie, Zleceniodawcy nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu wynagrodzenia za usługi, za które zapłacił.
 • 4.3. Ponadto w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę postanowień pkt. 4.1 Zleceniodawca zapłaci karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej TP z tytułu wykonania usługi. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia TP prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 • 4.4. TP może wykonać przewóz towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że Zleceniodawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. TP nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi Przesyłkami.
 • 4.5. TP może przyjąć do przewozu opakowanie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie jeżeli nie zagraża innym przesyłkom na ryzyko Zleceniodawcy.
 • 4.6. TP może odmówić wykonania usługi, w szczególności w następujących przypadkach:
  • 4.6.1. niemożności jej wykonania z uwagi na określony czas lub miejsce dostarczenia Przesyłki,
  • 4.6.2. niewłaściwego zabezpieczenia Przesyłki przez Nadawcę,
  • 4.6.3. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi Przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym.
 • 4.7. TP oświadcza ponadto, że nie jest ani operatorem ani przewoźnikiem publicznym i zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania przewozu, wedle swojego wyłącznego uznania, w odniesieniu do Przesyłek przekazanych jej w celu wykonania Przewozu.

5. Warunki świadczenia usług

 • 5.1. Do zawarcia umowy przewozu dochodzi poprzez:
  • 5.1.1. doręczenie przez Zleceniodawcę TP pisemnego Zlecenia transportowego oraz doręczenie Zleceniodawcy przez TP pisemnego Potwierdzenia przyjęcia Zlecenia transportowego, przy czym za pisemne Zlecenie transportowe oraz pisemne Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia transportowego uważa się Zlecenie Transportowe lub Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia transportowego przesłane drugiej stronie faxem lub drogą elektroniczną pod warunkiem posiadania dowodu prawidłowej transmisji danych
   lub/i
  • 5.1.2. podpisania przez Nadawcę, który jest jednocześnie Zleceniodawcą Listu przewozowego.
 • 5.2. Przesyłka po zleceniu przewozu przez Zleceniodawcę jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości, bądź może zostać nadana w siedzibie TP w godzinach otwarcia Biura Obsługi Klientów, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.
 • 5.3. TP przesyła Przesyłki w przybliżonym terminie doręczenia określonym w aktualnym Cenniku, o ile strony w formie pisemnej nie postanowią inaczej. Przybliżony termin określa się w dniach.
 • 5.4. Zasadą jest doręczanie Przesyłki do rąk własnych Odbiorcy. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii, recepcji lub też w miejscu pełniącym podobną funkcję, bądź też osobie upoważnionej przez Odbiorcę do odbioru Przesyłki.
 • 5.5. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki jest ona zwracana Nadawcy na koszt Zleceniodawcy.
 • 5.6. W przypadku, gdy Nadawca także odmówi przyjęcia takiej Przesyłki, Przesyłkę przechowuje TP na zasadach opisanych w pkt 5.7. informując o powyższym Zleceniodawcę.
 • 5.7. TP przechowuje Przesyłkę, o której mowa w pkt 5.6. przez okres 14 dni – od terminu odbioru Przesyłki. Jeśli w tym terminie Zleceniodawca nie wskaże wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie, TP na zasadach określonych w przepisach prawa dokona likwidacji takiej Przesyłki na koszt Zleceniodawcy.
 • 5.8. Likwidacja przesyłki może polegać na: utylizacji, sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu.
 • 5.9. Koszty przewozu (w obie strony) oraz przechowania ponosi w całości Zleceniodawca.
 • 5.10. Opłaty za wykonanie usługi przewozowej ponosi Zleceniodawca, Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia przez nich wskazana. W przypadku, gdy Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia nie wywiążą się ze zobowiązania, obowiązek zapłaty za wykonanie usługi ciąży na Zleceniodawcy.
 • 5.11. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel TP pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać Przesyłkę lub uzgodnić kolejną dostawę Przesyłki pod swój adres. Jeśli w miejscu dostarczenia Przesyłki nie ma odpowiedniego miejsca do pozostawienia awiza, przedstawiciel TP poinformuje Zleceniodawcę telefonicznie o nieobecności Odbiorcy oraz wskaże miejsce i termin odbioru Przesyłki lub uzgodni kolejną dostawę pod adres Odbiorcy. Termin do odbioru Przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awiza lub przekazania informacji telefonicznej, o której mowa w zdaniu poprzednim. Po upływie terminu odbioru, o ile TP nie otrzymała wniosku Zleceniodawcy, o którym mowa w pkt. 5.12, Przesyłka zwracana jest Nadawcy na koszt Zleceniodawcy.
 • 5.12. Na pisemny wniosek Zleceniodawcy, TP może dodatkowo, odpłatnie świadczyć usługę przekierowania Przesyłki pod wskazany przez Zleceniodawcę adres. Opłatę za przekierowanie Przesyłki ponosi Zleceniodawca zgodnie z obowiązującymi Cennikami.
 • 5.13. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że dla celów przewozu Przesyłki zostaną połączone z przesyłkami innych nadawców oraz, że TP nie może nadzorować przepływu poszczególnych przesyłek przekazywanych do i wysyłanych z wszystkich centrów obsługi przesyłek.
 • 5.14. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że w państwach, na teren których kierowania jest Przesyłka, lub przez które przewożona jest przesyłka, mogą obowiązywać przepisy, które uniemożliwiają wwiezienie określonego rodzaju zawartości Przesyłki. Jeżeli w takcie wykonywania usługi przewozu z powyżej przedstawionych przyczyn Przesyłka nie będzie mogła trafić do Odbiorcy TP zwróci Przesyłkę Nadawcy. Przesyłka zwracana jest Nadawcy na koszt Zleceniodawcy.

6. Opakowanie Przesyłki

 • 6.1. Przesyłka powinna być opakowana w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny jej przewóz przy wykonywaniu standardowych czynności przewozowych oraz nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia osób, a także nie przyczynić się do powstania strat materialnych w postaci uszkodzenia lub zniszczenia innych przesyłek.
 • 6.2. Nadawca jest obowiązany oddać TP Przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku lub uszkodzenia.
 • 6.3. Zleceniodawca i Nadawca są odpowiedzialni za właściwe opakowanie przesyłki, w szczególności za:
  • 6.3.1. dopasowanie opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi Przesyłki oraz rodzaju wybranej usługi;
  • 6.3.2. umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią uszkodzenie zawartości wewnątrz opakowania lub jej przemieszczania się;
  • 6.3.3. dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość Przesyłki przed uszkodzeniem oraz dostępem do zawartości osób nieuprawnionych;
  • 6.3.4. odpowiednie zamknięcie i zabezpieczenie Przesyłki skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
  • 6.3.5. takie opakowanie Przesyłki, by nie mogło ono w jakikolwiek sposób uszkodzić tej lub innych przewożonych przesyłek.
 • 6.4. Opakowanie Przesyłki wlicza się do jej masy.
 • 6.5. TP nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania powyższych postanowień pkt. 6 przez Nadawcę.
 • 6.6. Zleceniodawca odpowie i naprawi wszelkie powstałe szkody wobec TP oraz wobec osób trzecich w przypadku naruszenia powyższych postanowień pkt. 6, w tym Zleceniodawca odpowiada wobec TP za szkody wyrządzone osobom, mieniu, innym przesyłkom oraz za wszystkie koszty wynikające z niewłaściwego opakowania Przesyłki, wadliwego stanu Przesyłki, nadania Przesyłki, która z uwagi na swoją zawartość uszkodzi lub zniszczy inne przesyłki.

7. Nadanie Przesyłki

 • 7.1. Zleceniodawca i Nadawca gwarantują i zapewniają, że:
  • 7.1.1. zawartość każdej Przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana oraz opisana w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym,
  • 7.1.2. wszystkie Przesyłki przekazane w celu wykonania przewozu na podstawie niniejszego Regulaminu spełniają ograniczenia określone w pkt 4 Regulaminu i zostały przygotowane w bezpiecznym miejscu przez Nadawcę (w przypadku, gdy jest nim osoba fizyczna) albo przez zaufany personel zatrudniony przez Nadawcę i podlegały ochronie przed nieupoważnioną ingerencją podczas przygotowywania, przechowywania i transportu do TP,
  • 7.1.3. wszystkie Przesyłki zawierają odpowiednie informacje adresowe Nadawcy i Odbiorcy Przesyłki oraz, że są one odpowiednio opakowane, opisane i oznaczone, a ich zawartość opisana i sklasyfikowana oraz, że towarzyszą im dokumenty, które (w każdym przypadku) mogą być konieczne do przygotowania ich do transportu oraz spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
 • 7.2. TP oświadcza, że polega na zapewnieniu zawartym w pkt. 7.1 przyjmując każdą Przesyłkę w celu wykonania Przewozu na podstawie niniejszego Regulaminu. Wszelkie inne Przesyłki wyłączone są z Przewozu.
 • 7.3. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane i oświadczenia, jakie podane są w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym, a które to dane i oświadczenia mogą mieć wpływ na wykonanie przez TP usług przewozu. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za poprawność i kompletność informacji zawartych w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym, oraz za zapewnienie, że wszystkie Przesyłki zawierają odpowiednie informacje adresowe Nadawcy i Odbiorcy Przesyłki oraz, że są one odpowiednio opakowane, opisane i oznaczone, a ich zawartość opisana i sklasyfikowana oraz, że towarzyszą im dokumenty, które mogą być konieczne do przygotowania ich do transportu oraz spełniają wymogi określone w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.
 • 7.4. TP w każdym czasie może dokonać sprawdzenia wagi lub rozmiarów Przesyłki przyjętej do przewozu.
 • 7.5. Jeżeli zachodzi taka konieczność TP może także w każdym czasie sprawdzić zawartość Przesyłki lub sposób jej zabezpieczeń. Sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe, albo gdy nie zgłosi się w wyznaczonym terminie, przedstawiciel TP dokonuje sprawdzenia w obecności osoby zaproszonej przez siebie do tej czynności, TP może przy tym zabezpieczyć przesyłkę na koszt Zleceniodawcy w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewozu.
 • 7.6. Wykazanie niezgodności w zakresie, o którym mowa w pkt 7.4. i 7.5. stanowi podstawę do odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym. W przypadku naruszenia przez Nadawcę postanowień niniejszego paragrafu TP przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi, zgodnie z Cennikami lub umową. Koszty sprawdzenia Przesyłki, o którym mowa w pkt 7.4. i 7.5. zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi, w przypadku stwierdzenia przez TP niezgodności oświadczeń zawartych w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym ze stanem rzeczywistym po sprawdzeniu Przesyłki.
 • 7.7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, TP powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

8. Oznaczenie Przesyłki

 • Nadawca ma obowiązek zamieścić na Przesyłce bądź jej opakowaniu podany na Liście przewozowym adres, który musi być czytelny i nie może nosić śladów wycierania lub skreśleń.

9. Zawartość przesyłki

 • Przyjęcie przez TP Przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie oraz zawartość Przesyłki lub część Przesyłki lub opakowań odpowiada warunkom zawartym w Regulaminie.

10. Uszkodzenie Przesyłki

 • 10.1. Odbiorca zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze stan przesyłki i zgłosić przewoźnikowi zastrzeżenia wskazujące rodzaj braku lub uszkodzenia najpóźniej w chwili dostawy.
 • 10.2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko TP. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych TP przez Odbiorcę nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki, nie wliczając niedziel i dni świątecznych.

11. Zapłata za przewóz

 • 11.1. Wynagrodzenie za przewóz obliczane jest według obowiązujących Cenników i odbywa się na podstawie wystawianych faktur VAT.
 • 11.2. O ile wynagrodzenie nie zostało zapłacone przed przyjęciem Przesyłki do przewozu, wszystkie opłaty związane z przewozem powinny zostać zapłacone w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury lub w innym terminie, jaki Zleceniodawca uzgodnił na piśmie z TP.
 • 11.3. Od wszelkich kwot należnych TP będących należnościami przeterminowanymi będą naliczane odsetki od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić do dnia, w którym TP otrzyma zapłatę. Ponadto, TP zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty administracyjnej z tytułu skierowania wezwania do zapłaty w wysokości 10 złotych brutto za wezwanie.

12. Prawo zastawu

 • Dopóki Przesyłka znajduje się w posiadaniu TP, TP przysługuje prawo zastawu na niej celem zabezpieczenia należności TP, w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku
  z wykonywaniem usługi, której dana Przesyłka dotyczy, jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez TP na rzecz Zleceniodawcy, Nadawcy lub Odbiorcy.

13. Odpowiedzialność

 • 13.1. TP ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie usługi w postaci utraty, ubytku lub uszkodzenia Przesyłki powstałego od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 • 13.2. Jeżeli TP powierza podwykonawcy wykonanie usług przewozu, a konwencja Montrealska lub konwencja CMR lub jakiekolwiek przepisy krajowe przyjmujące lub wprowadzające takie konwencje znajdują zastosowanie („Zasady Konwencyjne”), lub jeżeli mają zastosowanie inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa danego państwa do takich usług świadczonych przez podwykonawcę, odpowiedzialność TP nie przekroczy odpowiedzialności takiego podwykonawcy jako przewoźnika, określonej w Zasadach Konwencyjnych lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 • 13.3. We wszystkich przypadkach innych niż przewidziane w pkt. 13.2 powyżej, TP ponosi odpowiedzialność (o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej) jedynie za niedołożenie należytej staranności,
  a do odpowiedzialności TP znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, postanowienia prawa przewozowego, konwencji CMR oraz konwencji Montrealskiej lub innych umów międzynarodowych mających zastosowanie do Przewozu, z tym zastrzeżeniem, że:

  • 13.3.1. jeżeli TP wykonuje usługę przewozu międzynarodowego, do której stosuje się konwencję Montrealska lub/i konwencję CMR lub inne przepisy umów międzynarodowych odpowiedzialność TP regulowana jest postanowieniami tychże aktów prawnych, z zastrzeżeniem treści pkt. 13.4;
  • 13.3.2. jeżeli TP wykonuje usługę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, to ubezpiecza na swój koszt wszystkie przesyłki do kwoty 100,- zł (sto złotych), jednak Zleceniodawca ma prawo ubezpieczyć przesyłkę ponad kwotę 100,- zł (sto złotych) poprzez zadeklarowanie jej wartości w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym i uiszczenie dodatkowej opłaty ubezpieczeniowej korzystając z pośrednictwa TP. W takim przypadku TP jest zobowiązany do wystąpienia w imieniu Zleceniodawcy do instytucji ubezpieczeniowej, która będzie ubezpieczać przesyłkę. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy stosownych pełnomocnictw do zawarcia przedmiotowej umowy w jego imieniu. Jeżeli Zleceniodawca nie zadeklarował wartości przesyłki w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym, Zleceniodawca i TP ustalają, iż wartość przesyłki nie przekracza kwoty 100,- zł (sto złotych) i odpowiedzialność TP ograniczona jest jedynie do kwoty 100,- zł (stu złotych), co oznacza, że Zleceniodawca traci wszelkie roszczenia przeciwko TP przekraczające kwotę 100,- zł (stu złotych). Jeżeli Zleceniodawca zadeklarował wartość przesyłki, odpowiedzialność TP ograniczona jest do zadeklarowanej wartości przesyłki, co oznacza, że Zleceniodawca traci wszelkie roszczenia przeciwko TP przekraczające zadeklarowaną wartość przesyłki. TP zastrzega jednocześnie, że może odmówić wykonania usługi, gdy wartość przesyłki przekracza 100.000,- zł (sto tysięcy złotych)
 • 13.4. Jeżeli TP wykonuje usługę przewozu międzynarodowego Zleceniodawca może uzyskać podwyższenie poziomu odpowiedzialności, w stosunku do tego, który TP zapewnia zgodnie z ust. 13.3.1 lub który może być przewidziany w Zasadach Konwencyjnych lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach krajowych jedynie w sytuacji, kiedy TP wyrazi na to zgodę na piśmie. Podwyższenie poziomu odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, winno zatem być poprzedzone zapytaniem Zleceniodawcy skierowanym do TP, w którym Zleceniodawca wskaże proponowaną wartość towaru stanowiącą granicę podwyższonej odpowiedzialności. W razie wyrażania przez TP zgody na podwyższenie poziomu odpowiedzialności Zleceniodawca zobowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty przewidzianej w Cennikach. Jeżeli Zleceniodawca uzyska zgodę TP na podwyższenie poziomu odpowiedzialności i uiści odpowiednią opłatę, odpowiedzialność TP będzie ograniczona do wykazanej szkody, w kwocie nie wyższej niż ustalona wartość towaru stanowiąca granicę podwyższonej odpowiedzialności. Zaznaczenie na Liście przewozowym opcji podwyższenia poziomu odpowiedzialności (dodatkowego ubezpieczenia Przesyłki) i przejęcie przez TP Przesyłki do przewozu nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zleceniodawcę zapytania do TP, o którym mowa powyżej i wyrażeniem przez TP zgody na podwyższenie poziomu odpowiedzialności.
 • 13.5. TP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych na skutek zastosowania się do obowiązujących wymogów prawnych, decyzji administracyjnych lub regulaminów, a także za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej lub właściwości towaru.
 • 13.6. Jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie (lub osoba, od której wywodzi ona prawo wniesienia roszczenia) spowodowała lub przyczyniła się do straty, szkody lub opóźnienia Przesyłki, odpowiedzialność TP z tego tytułu – ograniczona zgodnie z powyższymi postanowieniami – może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiego przyczynienia się.
 • 13.7. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, TP nie ponosi odpowiedzialności zarówno w stosunku do Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy, jak i osób trzecich za szkody pośrednie i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem Przesyłki, bez względu na to czy podwyższono odpowiedzialność zgodnie z pkt. 13.3.1 lub 13.4.
 • 13.8. Niedoręczoną przesyłkę uważa się za utraconą z upływem 30 dni od ostatniego dnia przybliżonego terminu doręczenia przesyłki.
 • 13.9. W razie gdy do wypłaty odszkodowania zobowiązana jest instytucja ubezpieczeniowa, TP nie ponosi odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym paragrafie.
 • 13.10. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez TP (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie TP może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw TP, z powodu nie spełnienia przez Przesyłkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w pkt. 4 i 6 lub z powodu odmowy wykonywania przewozu lub zwrotu Przesyłki przez TP.

14. Postępowanie reklamacyjne

 • 14.1. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przyjmuje Biuro Obsługi Klienta TP.
 • 14.2. Podmiotami legitymowanymi do zgłoszenia reklamacji (zwanymi dalej „Reklamującymi”) są Zleceniodawca albo Nadawca lub Odbiorca – w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się pisemnie na rzecz któregokolwiek z nich swego prawa do dochodzenia roszczeń, a w przypadku Przesyłek za pobraniem – Zleceniodawca, Nadawca lub Odbiorca dołączając dokument zrzeczenia roszczeń od właściciela Przesyłki.
 • 14.3. Reklamacje dotyczące roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki winny być zgłoszone TP przez Odbiorcę nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki nie wliczając niedziel i dni świątecznych. W przypadku utraty Przesyłki 7-dniowy termin na zgłoszenie reklamacji rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu, w którym zgodnie z treścią pkt. 13.8 przesyłkę można było uznać za utraconą. Reklamacje dotyczące opóźnienia dostawy winno być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji Odbiorcy.
 • 14.4. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne (nie spełniające warunków określonych w pkt 14.5.), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako niewniesione.
 • 14.5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • 14.5.1. nazwę i siedzibę (adres) przewoźnika,
  • 14.5.2. nazwę (imię nazwisko) oraz adres Reklamującego,
  • 14.5.3. tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem,
  • 14.5.4. nazwę banku i numer konta bankowego albo adres, na który TP powinna przekazać kwotę roszczenia,
  • 14.5.5. dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia np.: oryginał faktury VAT lub potwierdzonej kopii za zgodność z oryginałem, kalkulację kosztów wytworzenia lub innych dokumentów dokumentujących straty,
  • 14.5.6. potwierdzenie nadania Przesyłki (List przewozowy) – oryginał,
  • 14.5.7. kwotę roszczenia,
  • 14.5.8. dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec TP – oryginał,
  • 14.5.9. wykaz załączonych dokumentów.
 • 14.6. Po rozpatrzeniu reklamacji TP powiadamia Reklamującego na piśmie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
  • 14.6.1. uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji,
  • 14.6.2. ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób przekazania należności.
 • 14.7. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec TP.
 • 14.8. Dopuszcza się dołączenie zamiast oryginałów dokumentów określonych w pkt 14.5. ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
 • 14.9. Zgłoszenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty należności za wykonane usługi.

15. Przesyłki z pobraniem

 • 15.1. Dla określonych miejsc dostawy zgodnie z informacjami zawartymi w Cennikach TP oferuje usługę pobrania płatności przy dostarczeniu przesyłki po uiszczeniu dodatkowej opłaty zgodnie z Cennikami i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności dotyczących wymiany walut.
 • 15.2. TP pobiera w imieniu Zleceniodawcy kwotę pieniężną określoną w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym, zwaną dalej „Kwotą pobrania”. Kwota pobrania powinna zostać określona w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym bądź w EUR bądź w walucie kraju przeznaczenia. Jeżeli Kwoty pobrania wskazane w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym, czyli kwota pobrana od Odbiorcy i kwota zapłacona Zleceniodawcy są wyrażone w różnych walutach, dla celów wymiany zostanie zastosowany kurs wymiany określony przez TP. TP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyk kursowych.
 • 15.3. TP pobierze wyłącznie gotówkę w walucie kraju przeznaczenia przesyłki. Maksymalna kwota gotówki pobieranej przy dostarczeniu w imieniu Zleceniodawcy uzależniona jest od rodzaju usługi, w ramach której pobierana jest gotówka. W Cennikach wskazane są maksymalne kwoty gotówki, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy czym są one obliczone jako równowartość w lokalnej walucie odpowiedniej kwoty EUR wskazanej w Cennikach. W sytuacji, kiedy w kraju przeznaczenia istnieją ograniczenia w tym zakresie bardziej rygorystyczne od powyżej wskazanych, TP zastosuje się do tych ograniczeń.
 • 15.4. W ramach omawianej w niniejszym punkcie usługi TP pobiera zapłatę wyłącznie w gotówce.
 • 15.5. W przypadku, gdy TP pobierze gotówkę, TP zapłaci Zleceniodawcy jej równowartość w walucie lokalnej kraju, w którym przesyłka została przekazana TP w celu wykonania usługi.
 • 15.6. TP dokona zapłaty Kwoty pobrania bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany TP przez Zleceniodawcę, bądź w drodze przekazu pocztowego, w terminie do 14 dni roboczych – licząc od następnego dnia roboczego po doręczeniu Przesyłki, przy czym za dzień przekazania Kwoty pobrania określa się dzień złożenia przez TP polecenia przelewu lub przekazu pocztowego.
 • 15.7. W przypadku nieotrzymania Kwoty pobrania, Zleceniodawca jest zobowiązany powiadomić o takim fakcie TP na piśmie w terminie 30 dni od daty dostarczenia Przesyłki.
 • 15.8. Zleceniodawca naprawi szkody, jakie TP może ponieść oraz pokryje wszelkie wydatki TP i zaspokoi wszelkie roszczenia podniesione przeciwko TP przez Odbiorcę lub osobę trzecią wynikające z niedostarczenia przez TP Przesyłki z powodu niezapłacenia przez Odbiorcę Kwoty pobrania w odpowiedniej formie lub w związku z odmową przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę.
 • 15.9. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe, odpowiedzialność TP z tytułu wykonania zobowiązań dotyczących pobieranych kwot jest ograniczona do niższej z następujących kwot: najwyższej kwoty, która może być pobrana zgodnie z niniejszymi warunkami lub Kwoty pobrania wskazanej w Zleceniu transportowym lub/i Liście przewozowym. Ponadto, Kwota pobrania nie może w żadnym przypadku przewyższać wartości towarów w miejscu ich przeznaczenia, powiększonej o odpowiednie wynagrodzenie za przewóz. W celu uchylenia wątpliwości potwierdza się, że wskazanie Kwoty pobrania nie oznacza zadeklarowania wartości przesyłki dla celów wskazanych, w szczególności w pkt. 13.6 i z tego powodu, nie ma wpływu na odpowiedzialność TP za straty, szkody lub z tytułu opóźnienia, utraty lub uszkodzenia dostarczanych towarów.
 • 15.10. TP nie ponosi odpowiedzialności za nieuczciwe działania lub oszustwa Odbiorcy, a w tym za przekazanie podrobionych lub przerobionych pieniędzy.

16. Podwykonawstwo

 • TP może powierzać podwykonawcom świadczenie usług, a do każdego z takich podwykonawców znajdą zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu. Z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu TP jest odpowiedzialny za straty, szkody lub opóźnienie Przesyłek spowodowane przez podwykonawcę TP.

17. Dane osobowe

 • 17.1. Spółka Transline Polska sp. z o.o. jest Administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w stosunku do danych osobowych Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną.
 • 17.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO i wyłącznie w celu realizacji umowy przewozu lub do podjęcia działań na żądanie Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • 17.3. Zleceniodawca ma prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na czas ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • 17.4. Zleceniodawca, którego dotyczą dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • 17.5. Podanie przez Zleceniodawcę będącego osobą fizyczną danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez spółkę Transline Polska sp. z o.o. jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy przewozu, a ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało odmową zawarcia umowy przewozu.
 • 17.6. Postanowienia określone w pkt 17 niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie w przypadku danych osobowych osób fizycznych pozyskanych przez spółkę Transline Polska sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.transline-logistik.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail, z zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub w celach marketingowych.

18. Postanowienia dodatkowe

 • 18.1 Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym wynikających z umów przewozu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej.
 • 18.2. Do rozpoznawania sporów powstałych w związku z wykonywaniem przewozu przez TP właściwe są sądy polskie w Zielonej Górze oraz prawo polskie z uwzględnieniem konwencji CMR i konwencji Montrealskiej.
 • 18.3. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.transline-logistik.pl oraz w siedzibie spółki.

Comments are closed.